Wijzigingen wijkverpleging 2018

Verandering afbakening verzorging, vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 verandert de verdeling van verzorging tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Het volgende zal gaan gelden:

  • Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet;
  • Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen.

Met deze verandering gaat dus een deel van de organisatie van de verzorging (het gedeelte dat verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop) van gemeente naar zorgverzekeraar. Dit houdt niet in dat gemeenten geen enkele vorm van verzorging meer organiseren en bekostigen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor verzorging indien die gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Zo blijft verzorging voor kinderen die nodig is vanwege een ontwikkelingsachterstand of een (verstandelijke of zintuiglijke) beperking onder de Jeugdwet vallen. Deze verzorging blijft dus een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De overgangssituatie in de praktijk

Als u zich afvraagt of er voor uw gezin iets gaat veranderen, dan kunt u dit het beste als eerste bespreken met een kinderverpleegkundige. Een kinderverpleegkundige kan namelijk inschatten of er sprake is van verzorging die ‘verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ en of deze voortaan vanuit de zorgverzekering in plaats vanuit de Jeugdwet georganiseerd kan worden.

Een uitgebreide beschrijving van de veranderingen staat in de factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag.

Meer informatie kunt vinden op de website's van de nieuwe praktijk en V&VN.

Bent u per 1 januari 2018 naar ons overgestapt?

Bent u per 1 januari 2018 naar ons overgestapt en is uw toestemmingsverklaring van uw vorige zorgverzekeraar nog geldig? Dan nemen wij de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toestemmingsverklaring over. Is dit het geval, stuur dan de meest recente toestemmingsverklaring van uw vorige zorgverzekeraar en deel 2 van het aanvraagformulier op naar inTwente Zorgverzekeraar, Postbus 1070 7500 BB Enschede.

Het vermelde aantal uren voor verpleging en/of verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert.

Wij adviseren u om de toestemmingsverklaring te bewaren zolang hij geldig is.

Declareren in 2018

Ook in 2018 koppelen wij het maximum aantal uren dat kan worden gedeclareerd aan uw toestemmingsverklaring. Het totaal aantal gedeclareerde uren moet in lijn liggen met de uren per budgetperiode, zoals vermeld op uw toestemmingsverklaring. Wij staan maximaal een overschrijding van 10% in uren toe, met als maximum het toegekende budget. Zo hoeft u niet bij elke kleine verandering van uw zorgbehoefte uw indicatie en het Zvw-pgb aan te laten passen.