Doorbetalen van niet-geleverde zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020.

Deze uitzonderlijke coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom heeft het ministerie van VWS een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen.

Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020 bij besmetting of quarantaine

Nu wij te maken hebben met een tweede corona-golf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, kunt u opnieuw zorg doorbetalen die niet geleverd is vanwege corona. Dit ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg

De regeling geldt voor zorg die zou zijn geleverd tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021. De regeling is inhoudelijk wel iets gewijzigd:

 • Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als u of uw zorgverlener besmet is geraakt met corona of in quarantaine moet, ook als er een vervangende zorgverlener is ingezet.
 • De regeling geldt dus niet (meer) in het geval dat u uit angst voor besmetting geen gebruik maakt van zorg en ook niet in het geval dat uw zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg kan of wil verlenen.
 • De regeling geldt ook niet wanneer uw zorgverlener op een andere wijze wordt betaald voor de niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld via de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.

N.B. De regeling gaat dus met terugwerkende kracht in aangezien deze op 23 februari is gepubliceerd door de overheid, zie de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8811.html

Bijhouden van niet-geleverde zorg

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat u een registratie bijhoudt van de niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Elke keer dat u niet-geleverde zorg doorbetaalt, moet u hiervan een bewijs opnemen in uw administratie. Bijvoorbeeld een uitslag van een positieve test in combinatie met een afspraakbevestiging. Of u stelt samen met uw zorgverlener een verklaring op, bijvoorbeeld per e-mail, en bewaart een kopie van deze e-mail in uw administratie.

Voor het registreren van de niet-geleverde zorg moet u het formulier Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona” gebruiken.

U stuurt het registratieformulier één keer naar ons op, ná de laatste declaratie niet-geleverde zorg, en uiterlijk vóór 1 maart 2022.

Budgettekort

Als u verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg uw budget binnenkort ‘op’ zal zijn, neem dan contact op met ons. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als uw budget ‘verbruikt’ is.

U kunt het registratieformulier opsturen naar:

Per e-mail naar wijkverplegingpgb@dsw.nl of per post naar DSW Zorgverzekeraar Postbus 173, 3100 AD Schiedam, t.a.v. ‘afdeling pgb’.

Hoe werkt het? Let goed op de volgende zaken:

 • Het registratieformulier gebruikt u om alle niet-geleverde die wel betaald wordt bij te houden.
 • U stuurt het registratieformulier één keer naar ons op, ná de laatste declaratie niet-geleverde zorg, en uiterlijk vóór 1 maart 2022.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021.
 • U kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties.
  Een voorwaarde hiervoor is dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
 • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Dan gebruikt de budgethouder een ander registratieformulier, deze is te vinden op de website van het desbetreffende Zorgkantoor (Wlz) en de gemeente (Wmo en/of Jeugdwet).
 • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet?
  Neem dan contact op met het zorgkantoor of de gemeente. Splits de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener. Voor de zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet gebruikt u het registratieformulier van de gemeente en volgt u de procedure zoals uw gemeente heeft opgesteld voor de registratie van gedeclareerde, niet-geleverde zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.

Let op! Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de Coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.