Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen


Generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in de eerste lijn (GZSP) (Zvw) omvat zorg geleverd door een specialist ouderengeneeskunde (SO), arts verstandelijk gehandicapten (AVG), gedragswetenschapper of paramedici aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie. De huisarts verwijst naar de SO, AVG of gedragswetenschapper en kan de SO, AVG of gedragswetenschapper consulteren, vragen om aanvullende diagnostiek te verrichten of vragen om de uitvoering en regie op het behandelplan na diagnostiek over te nemen. Bovendien maakt zorg geleverd aan cliënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) en zorg geleverd in een groep aan kwetsbare patiënten, lichamelijk gehandicapten en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en patiënten met de ziekte van Huntington en per 1 januari 2021 onderdeel uit de aanspraak GZSP.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Er kan sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw . Wanneer de huisarts, een SO, AVG, gedragswetenschapper of paramedici consulteert of groepszorg wordt ingezet behorend bij de aanspraak GZSP, zal dit ook meetellen voor uw eigen risico.

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 75% van het NZa-tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor de vergoeding van Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zorg wordt ingezet na verwijzing van de huisarts;
  • U heeft geen Wlz-(Wet langdurige zorg) indicatie;
  • U woont nog thuis.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.