Zintuiglijke gehandicaptenzorg


Zintuiglijke gehandicaptenzorg betreft multidisciplinaire zorg in verband met (of een combinatie van) beperkingen aan het zicht, gehoor of de spraak als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

De behandeling leert u omgaan met uw zintuiglijke beperking, of te compenseren. Het doel is om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Daarnaast gaat het om ‘medebehandeling’ van ouders/verzorgenden en kinderen van een verzekerde. Zij leren hierbij vaardigheden aan die in het belang van de persoon met de beperking zijn.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • Onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren;
  • De complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doofblinden en volwassen prelinguaal doven;
  • De zorg aan verzekerden met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis vanaf 23 jaar;
  • Het ‘inslijpen’ van vaardigheden bij zorg in verband met een auditieve beperking.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw . Bij ‘medebehandeling’ vallen deze kosten onder het eigen risico van de verzekerde die behandeld wordt.

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 80% van het NZa-tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De zorg wordt verleend door gespecialiseerde zorginstellingen. Daarbij is sprake van de inzet van een multidisciplinair team dat, afhankelijk van de handicap, kan bestaan uit oogartsen, optometristen, KNO-artsen, audiologen, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkenden.

De behandelend arts stelt vast of u een indicatie heeft voor het ontvangen van zintuiglijke gehandicaptenzorg, zoals beschreven in onze Polisvoorwaarden.

Zelf regelen

Voor behandeling van een visuele beperking heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist.

Voor behandeling van een auditieve beperking of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus, of een audioloog van een audiologisch centrum.

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding, tenzij er sprake is van verblijf, zoals beschreven in de polisvoorwaarden.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.