Audiologische zorg


Het onderzoeken en behandelen van gehoorproblemen in een instelling voor medisch-specialistische zorg, waaronder een audiologisch centrum. De aanschaf van een hoortoestel valt niet onder deze vergoeding.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Wij vergoeden:

  1. het onderzoek naar de gehoorfunctie;
  2. de advisering over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  3. de voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
  4. de psychosociale zorg in verband met problemen met de gestoorde gehoorfunctie als dat noodzakelijk is;
  5. de hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Zorgaanbieders zijn verplicht de zorg in ’s te declareren.

De zorg wordt verleend door een instelling voor medisch-specialistische zorg of een audiologisch centrum.

Zelf regelen

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

U heeft een verwijzing nodig van een kinderarts, keel-, neus- en oorarts of klinisch fysicus audioloog.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.