Wijkverpleging


Er zijn verschillende vormen van wijkverpleging. Deze worden uitgelegd in het overzicht van wijkverpleging

Persoonlijke verzorging (PV) De verzorgende helpt bij lichamelijke verzorging zoals wassen, aan- en uitkleden, scheren, helpen met eten en drinken, in en uit bed helpen, medicatie klaarzetten en toedienen
Verpleging thuis (VP) Het gaat hier om verpleegkundige hulp, zoals het verzorgen van een stoma, het geven van injecties, het meten van de bloeddruk of het aanleggen van een infuus. Daarnaast kan het adviseren van mensen en hun naasten over het omgaan met hun ziekte ook tot de taken behoren.

De zorgverlener kan tijdelijk de zorg coördineren (casemanagement) bij moeilijke situaties, als sprake is van meerdere aandoeningen of meerdere zorgverleners.
Medische kindzorg
Medische kindzorg is een gespecialiseerd onderdeel van Wijkverpleging voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Het is een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Dit kan thuis, in een kinderhospice of in een kinderdagverblijf plaatsvinden.
 Palliatief-terminale zorg (PTZ) PTZ is de zorg in de laatste levensfase als genezing niet meer mogelijk is. Anders dan bij reguliere Wijkverpleging omvat PTZ ook begeleiding. PTZ kan thuis geleverd worden maar ook in een hospice (dit is een gespecialiseerde voorziening voor mensen in de laatste levensfase).
 Medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT)
MSVT is verpleging na een ziekenhuisopname in de thuissituatie, onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.
 

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Er is daarnaast geen sprake van een of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 75% van het NZa-tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Of u behoefte heeft aan wijkverpleging en zo ja welk type, hoeveel en voor hoe lang, wordt bepaald door de verpleegkundige van uw thuiszorgorganisatie. Hij/zij vult hiervoor een zorgplan in (ook wel indicatie genoemd). De verpleegkundige moet over deskundigheidsniveau 5 beschikken om een indicatie te mogen stellen. U moet met dit zorgplan akkoord gaan en dit ondertekenen. Uw thuiszorgorganisatie kan u hierover meer informatie geven.

De zorg wordt geleverd door een verpleegkundig specialist (HBO master), een verpleegkundige (HBO-bachelor), een verpleegkundige niveau 4 of een verzorgende individuele gezondheidszorg niveau 3.

Wanneer u er bewust voor kiest géén gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd, dan kunt u voor langdurige of intensieve verpleging thuis een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. Een pgb kan niet worden ingezet voor MSVT, tenzij MSVT wordt geleverd in het kader van intensieve kindzorg. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Wijkverpleging pgb.

Zelf regelen

Verwijzing en toestemming per wijkverplegingsvorm
Betreft Verwijzing nodig? Vooraf toestemming aanvragen bij inTwente?
Persoonlijke verzorging bij u thuis (PV) Er is geen verwijzing nodig, maar wel een zorgplan van de zorgverlener. Nee
Verpleging bij u thuis (VP) Zie PV, tenzij onder verantwoordelijkheid van medisch specialist. Dan is een verwijzing van de specialist nodig. Nee
Zorg aan kinderen met complexe hulpvraag Ja, van kinderarts Nee
Palliatief-terminale zorg (PTZ) Ja, van behandelend arts Nee
Verblijf intensieve kindzorg Ja, van kinderarts Ja, bij niet-gecontracteerde zorg
Verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg Ja, van kinderarts Ja, bij niet-gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.