Is het mogelijk de zorgverzekering of aanvullende verzekering op te zeggen?

De zorgverzekering kan uiterlijk op 31 december van ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd. Indien de zorgverzekering niet wordt opgezegd, vindt stilzwijgend verlenging plaats voor de duur van één kalenderjaar. Dit geldt ook voor de aanvullende verzekering. Wij wijzen u erop dat een zorgverzekering gesloten via internet kan worden herroepen. Indien u de zorgverzekering bij nader inzien toch niet wenst, dient u ons hiervan binnen 14 dagen nadat u zich heeft aangemeld schriftelijk op de hoogte te stellen (inTwente Zorgverzekeraar, Postbus 1070, 7500 BB Enschede).

Is uw vraag niet beantwoord?