Langdurige zorg en ondersteuning

Als u op langdurige zorg bent aangewezen kan dit, afhankelijk van welk type zorg u nodig hebt, onder verschillende wetten en regelingen vallen. We leggen hieronder uit waar u moet zijn voor welke zorg.

De Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met een vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijk of zintuiglijke beperking. Wlz-zorg wordt meestal verleend in een instelling zoals bijvoorbeeld een verpleeghuis, maar het is soms ook mogelijk de zorg thuis te ontvangen.

Om zorg vanuit de Wlz te ontvangen, heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat bepaalt welke en hoeveel ondersteuning of hulp u nodig heeft in het dagelijks leven en dit wordt vastgelegd in een zogenoemd zorgprofiel.

De Wlz wordt uitgevoerd door zorgkantoren. Een zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle cliënten in een zorgkantoorregio, ongeacht waar zij verzekerd zijn, de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. De zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders over de soorten en hoeveelheid zorg die zij kunnen bieden, zodat er voldoende en kwalitatief goede zorg beschikbaar is. Daarnaast verstrekken ze informatie over de Wlz en helpen ze mensen om de juiste zorg te verkrijgen. Nederland is verdeeld in 31 regio’s met elk een eigen zorgkantoor. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u terecht kunt? Hier ziet u bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Alle mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg kunnen kosteloos hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg, die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van de organisaties MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Op de website van uw zorgkantoor vindt u alle contactgegevens.

De Zorgverzekeringswet

Wanneer u niet in aanmerking komt voor langdurige zorg vanuit de Wlz, valt uw zorgvraag misschien onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars, waaronder inTwente. Langdurige zorg die onder de Zvw valt, is onder andere:

  • Verpleging en verzorging , ook wel wijkverpleging genoemd;
  • Eerstelijns verblijf;
  • Geriatrische revalidatiezorg.

Wat deze zorg inhoudt en hoe wij deze zorg hebben geregeld, valt te lezen in onze polisvoorwaarden.

De Wet maatschappelijke ondersteuning

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ondersteuning krijgen die niet medisch van aard is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en aan de maatschappij kunt blijven deelnemen. Dit doen zij door ondersteuning te bieden wanneer u niet meer op eigen kracht of met hulp vanuit uw omgeving zelfredzaam kunt zijn. Het gaat dan onder meer om:

  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Huishoudelijke hulp;
  • Een noodzakelijke aanpassing van de woning;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychische stoornis.

De Jeugdwet

Ook de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De Jeugdwet regelt hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders. U kunt op de website van uw eigen gemeente meer informatie vinden over de Wmo en de Jeugdwet.